Resmi Gazete’de bugün (23 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KONSEYİ KARARI

– Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Genel Konseyinin 21/09/2022 Tarihli ve 2022/2261 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

– Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği

– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Konut Finansmanı Kontratları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tüketici Kredisi Kontratları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Petrol Piyasasında Yapılacak Kontroller ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Vergi Adap Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 529)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sıra No: 541)

– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Adap ve Temeller Hakkında Bildirim (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2022/26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/121, K: 2022/88 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine İlişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın